Termisk sprutning

– ett samlingsnamn för olika metoder av ytbeläggning där smälta eller uppvärmda material sprutas på en yta.

Tillsatsmaterialet värms upp med hjälp av elektricitet alternativt av en bränkammare. Tillsattsmaterialet kan variera och inefattar bl a metaller, legeringar, keramik, plast och kompositer och matas i form av pulver eller tråd.

Användningsområdena för termisk sprutning är många och används för bland annat, korrosionsskydd, reperation av förslitningsskador, termisktskydd, oxidationsskydd m.m.

Det finns flera olika metoder av termisk sprutning, de skiljer sig i såväl utförande som i användningsområden. Exempel på olika typer är Flamsprutning, Ljusbågssprutning, Pulversprutning, HVOF- och Plasmasprutning.
I de jobb vi utför så använder vi oss mest av flamsprutning och ljusbågssprutning.

Hur funkar det?

Termisk sprutning som metod är nära besläktad med svets. Med en väsentlig skillnad. I en svets så har du en uppblandning av grundmaterial och tillsatsmaterial, alltså blir själva svetsen en legering av två material och inte ett rent skikt.
Sprutningen sker i olika skikt och alltid mot en blästrad yta. Först har man alltid ett bindskikt, bestående av nickel, för bättre vidhäftning, 0,1-0,2mm. Sedan kan man ha olika många toppskikt. Vi använder oss av två eller tre skikt beroende på hur tjockt vi ska spruta. Ett färdigsprutat skikt är oftast 0,3-3mm tjockt. Ett för tjockt skikt kan lättare spricka vid avsvalning.

Flamsprutning, tillsatsmaterial i form av tråd smälts i en acetylen/oxygenlåga för att sedan skjutas iväg med tryckluft.
Vid termisk sprutning så smälts partiklarna i själva munstycket och sedan skjuts iväg, med tryckluft, mot ytan som beläggs. Ytskiktet blir i det material som man tillsatt. Istället för en sammansmältning med grundmaterialet så krymper de smälta partiklarna fast i materialet efterhand som de svalnar. Med termisk sprutning undviker man även spänningar i grundmaterialet.

Flamsprutning är en äldre metod som används än idag. Utrustningen är smidig och lätthanterlig. Den belägger inte så snabbt men är bra vid mindre lagningar och dyligt. Underströmingsrör, zinkning, turbinhus är alla exempel på där vi använt oss av flamsprutning.

Andra former av termisk sprutning

\

Ljusbågssprutning

Tillsatsmaterialet består av två elektriskt ledande trådar som matas genom pistolen och kortsluts. En elektrisk ljusbåge bildas som kontinuerligt smälter trådarna.
Den smälta tråden skjuts iväg med tryckluft. Den höga temperaturen (6000grader, jämfört med ca3000 grader vid flamsprutning) gör att partiklarna i smältan blir finare fördelade och därav blir det sprutade skiktet tätare och lättare att bearbeta. I och med att man slipper gaslågan så undviker man även orenheter och sot i skiktet. Detta är en modernare metod.

\

Pulversprutning

Samma smältprocess som vid flamsprutning, gaslåga. Väldigt lätthanterlig, vissa tillsatsmaterial är lättare att hantera i pulverform exempelvis keramer, plaster m.m.
\

Plasmasprutning

Likt flamsprutning fast med mycket hög temperatur 12000 – 20000 grader. Skiktet blir väldigt tätt och sammansmält. Nästan inga porer.

Användningsområden

$

Erosion

Ett skikt för att minska slitage från erosion på maskindetaljer. Volframkarbid eller kromstål, bildar en hård och slittålig yta.

$

Korrosion

Ett skyddande skikt för att förhindra rostangrepp. Till exempel med rostfritt kromstål.
$

Friktion

För att höja eller sänka friktionen på en yta. Molybden för att minska friktion då metallen är självsmörjande och volframkarbid för att höja friktion
$

Värmebarriär

Olika typer av keramer. För att bilda en värmesköld, vanligt till jetmotorer och gasturbiner.
$

Reparationer

Reperationer av olika slag, lagerlägen, axlar, delningsplan, lager. Till exempel på en pumpaxel där det finns skador på axeln. Då kan det gamla lagret svarvas bort och ny metall kan appliceras.

Termisk sprutning

– används på många ställen i verkstäder och i tillverkningsindustrin.

Det som är vår nisch är att vi utför detta externt på site, vi jobbar alltså mobilt med metalisering. Och kan utföra detta i kombination med övrigt servicearbete.